užvežti

užvežti
užvèžti, ùžveža (užùveža r.), ùžvežė (užùvežė r.) 1. tr. R, R35, , 46, D.Pošk, N, K, M, Š, Rtr, NdŽ, pajėgti vežant nugabenti ant viršaus: Vos traktorius ùžvežė mašiną ant kalno 1. ^ Ko negali prieš kalną užvèžt? (siūlų kamuolio) JT421. Šeši žirgai neùžvežė, viena boba užnešė (siūlų kamuolys) Nm; LTR(Rk). | refl. K, NdŽ. 2. tr. vežant kur nugabenti (ppr. į tolimą, atokią vietą): Nekana (kažkur) ùžveža ir niekana (niekur) nerodina LKKXVIII164(Zt). Kap àžvežė visais keliais, – ir nežinom kur eit Grv. Mum nėr kuom žuvèžt, kas arkliu pavėžėja Rod. Aš tavę àžvežiau čėslyvan daiktan Lz. Niekali (kadaise) senus žmogus vežė medžian daužtie: pabūsta penkiasdešimt šešiasdešimt metų ir jau anas senas, jo nereikia, – àžveža medžian ir sviema (ps.) Lz. Diedai, ažuvèžk ma[no] dukterį medžian! (ps.) Dv. [Falšyvieji pranašai] tiektai tikruosius piemenis nepaliaudami kolioja, tiektai bažnyčios mokslą gėdina, idant, avis atskyrę šalin nuog piemenų ir išvedę ižg to didžiojo gardo bažnyčios visatimės, galėtų jas užvèžt olosn latriškosn ir kampuosn o šiluosn savuosn DP249. 3. tr. NdŽ, LKK XIV 210(Zt), Mžš vežant pro šalį atgabenti: Užvèžkit pas tėvus, sudiev pasakysiu 1. Momą anys in mane ažùvežė Antanè (per šv. Antaną) Klt. Ažùvežė marčią pasrodyt JT430. Vakare ažùvežė peikeną [žvejai] i atadavė Dglš. Kad pagausma pagerai žuvies, tai ažvešmà ir tau Svn. Žùvežė kailius kučnieriuo Dv. | refl. tr.: Ažsìvežė mañ Juzė ant savę JT430. 4. tr. LKT189(Vlkj), Krs, Trs atvežus ką ant ko paskleisti, pakreikti, pažerti: Žemę išaria, išakėja, ùžveža mėšlo Nj. Kol ùžveža mėšlo, ten po tus pūdymus tas kiaules i gano Akm. Tris vežimus trąšų ùžvežė in obelų, tai obuolių – šakos linko Klt. Tris mašinas mėšlo ùžvežė – eina bulbės iš proto Krš. Taisys kelius, jei būs šviežiai žvyras ùžvežtas, ui, ka būs skaudžiai eiti basoms End. | refl. tr.: Noriam mėšlą užsivèžt iš rudens Jrb. 5. tr. SD191, I, NdŽ, PnmA atvežus kuo ką apskleisti, apiberti, apkrėsti: Visą lauką mėšlais ùžvežiau J. Ar užvèš [mėšlu] tą šmotą lig pietų? Pc. 6. tr. Sut, N, NdŽ, 1, Skr, Mšk, Šd, Srv, Skp, PnmR atvežti kokį kiekį (ppr. prekių): Užvežu ko daug SD172. Miltai pasgynėj[o], ir vėl žùveža Pls. Nebeùžveža gerų silkių, stovia kažin kokios žuvys raudonom akim Ps. Ùžvežė į krautuvę gražių bačiukų Krš. Kad ùžveža kada [kokių retų prekių], tai žmonys i čiumpa Mžš. Ančių ùžvežta kažin kiek [į fermas] Dg. Šiemet žuvelių tai daug ùžveža, turbūt iš Latvijos Kair. Daugiau javų ùžvežė ant rinkos, tai pigiau Vel. Šiandie vyšnios visai pigios, matyt, daug ùžvežė Gs. Šiandie in turgų daug paršų ùžvežė Prn. | Tų kuliganų, rodos, kas ùžvežė i pakratė Krš. | refl. tr.: Užsìveža pašarų, kožną dieną nereik vežti [į fermas] Erž. 7. tr. Zt atkelti (gyventi): Čia ùžvežė tokius lenkus Pns. Te ùžvežė iž Lietuvos kelis gyventojus – insigyveno Drsk. 8. tr. Ktk atvežus paskleisti, išplatinti, įdiegti: Bene tik kaime blakės, ir iš miesto gali užvèžt Skr. Cholera buvo iš Rusijos (tada ji ten plėtėsi) užvežta Pt. ^ Dieve duok sveikatą šandaru [i](žandarui), kap jis Lietuvon bulbų ùžvežė Vlk. 9. tr. Rdm, Lp smarkiai vežant lenkti: Jautis buvo diktas, ans i kumelę užvèždavo Lkv. Bėroji sartąją visuomet ùžveža Jrb. 10. tr. uždirbti ką vežant: Šimtą litų jau ir ùžvežėm Grg. 11. refl. R, , NdŽ, , Skrd nuvargti, persidirbti, persitempti (ppr. apie arklį): Kanapinėj plėškėj arklys greit užsìveža Všt. Išvažiavęs smarkiai nevyk [arklio], kad neužsivèžtų Gs. Arklys užsìvežė ir parpuolė Mrj. | Bene tik užsìvežei belenktyniuodama Erž. 12. intr., tr. JT439, NdŽ, 1, Šts, Kair, Mrj šnek. smarkiai suduoti, sušerti, uždrožti: Užvèš kada į ausį, ir kas iš to bus? Škt. Aš jai da gerą antausį užùvežiau, vos nenugriuvo Krs. Einančiam vis kas nors atsitikdavo: tai par galvą ažveždavo, tai kepurę nutraukdavo ir medžian inmesdavo LTR(Dkk). Žiūrėk, ma[n] par ranką neužvèžk Skr. Vaikas pats prašosi, kad užvèžtų per kuprą Rmš. Ùžvežė sykį į sprandą, i nuvirto kaip pelų maišas Kv. Kai ùžvežiau par strėnas, tai susirietė vyras Vdk. Rėpsok pri durių, kitą sykį rast da geriau užvèšu Vvr. Kuciną išsilauši, par kiaulę ka užvèši – zvimbdama lėks Krš. Kai su knatiniu užvežiau bėromsioms, tai lėkte iš balos išlėkiau Slv. Kai užùvežė basliu, tai dvi dienas rankos nepakėlė Ldk. Tu nemurmėk, užvèšu iš pagalio, i žinosi! Krš. Pasidirbs žiužį, nu ka kam gerai kad užvèš su tuo žiužiu, ta jau užvèš! Lpl. 13. tr., intr. NdŽ, Krs, Rz, Žl, Pc, Mrj, Vrb šnek. aštriai pasakyti, į akis išrėžti: Jau jis kai ùžveža ką nor, tai nėr kur akių dėt Btr. Veizėk, Elena tujau vienam ar kitam kokį žodį ir užvẽžusi Vvr. Ùžvežiau jam, kad esi kiaulė Drsk. Ùžvežė gerai tau Amelikė, užvèšu kumet ir aš už tokius liežuvius Krš. Atejus ažùvežė: jūs kas metai neturit duonos Dglš. Jis visiem ùžveža kap botagu Bgt. | refl.: Je je girdėjau, kad dr. Zaunius šauniai vokyčiams užvežės Kel1932,48. 14. intr. Mžk, Kvr, Sml, Alv euf. smarkiai pagadinti orą: Katras gi čia teip ažùvežėt? Pnd. Raitės čia, raitės, i ùžvežė Krš. Ale tu ir žuvežei, kad prieg tavim neseka sėdėt Pls. Kad jau ùžvežė katras – nosį riečia Srv. Nu katras gi čia teip užùvežė – visa gryčia pasmirdo Dbk. Cibullaiškių prisiėdęs kad užvèši, ta ir vištos nu laktos ims kraičioti Plt. Kad ùžvežė kalė, po stalu gulėdama! Kb. | refl.: Kai užsìvežė, tai nors iš kambario bėk Ml. 15. refl. N, K, Bgt prk. imti smarkiai ką daryti, persistengti: Nereik užsivèžt Mrj. Išsyk neužsivèžk, ba paskui nepaveši Plv. Tu neužsivèžk šitep (nedainuok per aukštai), daina neskamba Plv. 16. tr. šnek. smarkiai patraukti (dūmo, svaigalų): Užvežė dūmą, kitą, ir svaigsta galva . | refl.: Poną matininką apgirdė ir patys kartu smarkiai užsivežė LzP.
◊ kė̃pį užvèžti labai šiurkščiai, aštriai atsakyti: Tas begėdis žmonių tarpe užvežė tokį kėpį, kad gėda buvo ir klausyti Mžk.
stìntas (vežìmą vìksvų) užvèžti pagadinti orą: Stìntas kad ùžvežė, tai ir nosę gal nuversti Šll. Kad ažùvežė vežìmą vìksvų! Ds.
\ vežti; antvežti; apvežti; atvežti; davežti; įvežti; išvežti; paišvežti; nuvežti; panuvežti; pavežti; padvežti; parvežti; paparsivežti; pervežti; pievežti; pravežti; privežti; paprivežti; papaprisivežti; razvežti; parazvežti; suvežti; pasuvežti; papasusivežti; užvežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užvežti — užvèžti vksm. Autobùsas mùs ùžvežė ant kálno, į kelių̃ šimtų̃ mètrų aũkščio kálną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antvežti — antvèžti, añtveža, añtvežė (ž.) tr.; S.Dauk, M 1. kur ko užvežti: Ka añtveži mėšlo, dešimteriopa nauda KlbX 118(Krtn). 2. daug suvežti, privežti, pateikti: Yr antvežę stiklinių uzbonų Šts. vežti; antvežti; apvežti; atvežti; davežti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvežimas — užvežìmas sm. (2) DŽ1, ažuvežimas (r.) 1. Sut, D.Pošk, N → užvežti 5: Laukų mėšlais užvežimas I. 2. N → užvežti 7: Ažuvežimas kur SD442. vežimas; antvežimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvežti — apvèžti, àpveža (apìveža r.), àpvežė (apìvežė r.) tr. 1. Sut, K, J, LL117, Š, Rtr, BŽ299, KŽ, DŽ1 vežant apsukti aplink: Aplink apìvežiau, [našlės kraičio] kubilus atavežiau namo vė Švnč. 2. vežant į daugelį vietų nugabenti: Važiuokim su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvežti — atvèžti, àtveža (atàveža r.), àtvežė (atàvežė r.) tr. 1. SD1151, SD309, R, R200,209, MŽ, MŽ266, Sut, N, K, J, M, L, LL199, Š, Rtr, ŠT288, BŽ44,425, DŽ, KŽ, Plng, Nv, Šd, Krkn, Dj, Dgp, Aps, Pst, JnšM, Vdn, Bgs, Ssk, Rmš, Rdš, Pls,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davežti — ×davèžti, dàveža, dàvežė (hibr.) tr.; D.Pošk, devèžti, dèveža, dèvežė 1. refl. nusigabenti, nuvežti: Dàsvežė pas tą Varnelį (pavardė) Dv. 2. privežti: Dèvežė ligi keliuko, negaliu toliau važiuoti: vemu, mirštu Krž. vežti; antvežti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvežti — išvèžti, ìšveža, ìšvežė 1. tr. SD1204, SD422, R364, Sut, N, K, M, L, LL271,298, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ, Žlb, Plt, Klk, Ėr, Skrb, Pnd, Č, Dgč, Vdn, Mlk, Plm, Nmn, Vžn važiuojama priemone, vežant išgabenti: Jau ìšvežėm trąšas an lauko LzŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvežti — nuvèžti, nùveža, nùvežė tr. 1. SD1109, SD443, R, MŽ, Sut, N, K, Š, LL123,316, Rtr, BŽ117,329,573, OG371, KŽ, Sk, Skrb, Antr, Pls, LKKIX200(Dv), Btrm, Dg, LKT207 (Graž) vežant nugabenti: Nùvežė in Seinus, dav[ė] vaistų, ir sulaikė kosulį Sn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padvežti — ×padvèžti, pàdveža, pàdvežė (hibr.) tr. kiek pavežti, pavėžėti: Pàdveža, kas arklį turi LzŽ. Pàdvežė mašina Zt. Padvèžk mano kojelę (ps.) Lz. vežti; antvežti; apvežti; atvežti; davežti; įvežti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišvežti — paišvèžti, paìšveža, paìšvežė (dial.) tr. 1. išvežioti, išgabenti: Buvo paišvẽžę tas krosnis, tai in padmūrauką, tai tę kur Dv. 2. ištremti: Daugelis paìšvežta buvo Str. Paìšvežė gaspadorius sovietai Dv. vežti; antvežti; apvežti; atvežti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”